رمضان

[ad_1]

رمضان


رمضان

آمد رمضان و شیر باید بخوریم

سوپ و رطب و پنیر باید بخوریم

سهمیۀ پول نفت چون پر زد و رفت

نان بخور و نمیر باید بخوریم


[ad_2]

لینک منبع